برای دخترم:

وقتی خوابی دلم برات تنگ میشه.کنارت میخوابم دستای کوچولوت رو تو دستم میگیرم .

بوسشون میکنم .

وقتی خوابی دلم برا شیطنت هاتم تنگ میشه . واسه ی عزیزم گفتنات به زبون بچگی.

دلم تنگ میشه واسه شونه کردن موهای نرمت واسه بستن موهات که با کلی وعده و

وعید دردر رفتن میزاری ببندمشون.

واسه وقتی گرسنه میشی میگی اش  .شین اش رو یه جوری بین سین و  شین

تلفظ میکنی .

وقتایی که 40 بار پشت سر هم میگی اب .وهمش رو میریزی زمین.

وقتی خوابی دلم برای همه ی دردسرای شیرینت تنگ میشه